Strategija

Imajući u vidu trenutnu situaciju i potrebu da se problemi reše u što kraćem roku, treba se zalagati za kombinovani model  vlade  i saveza strukovnih udruženja.

Koraci:

  1. Formiranje Radnog tela za kreiranje regulatornog modela koje će činiti po 1 predstavnik udruženja.
  2. Izrada zakonodavno-regulatornog predloga modela usklađenog sa potrebama i pozitivnom praksom u Srbiji.
  3. Otvaranje javne debate na identifikovane teme u ovoj oblasti
  4. Kampanja zastupanja u cilju usvajanja izabranog predloga regulatornog modela (Npr. izmene i dopune Zakona i podzakonskih akata u ovoj oblasti).

 

II. PRAKTIČARI–KOJI NISU ZDRAVSTVENI RADNICI

 

Regulatorni status praktičara AT u poboljšanju i očuvanju kvaliteta života:

  1. Zakonska regulativa ne postoji
  2. Model samoregulacije  kada se na nivou saveza utvrđuju standardi, etički kodeks, obrazovni i istraživački  programi  i sve potrebno za obavljanje prakse.

Koraci:

  • Formiranje Radnog tela za kreiranje regulatornog modela koje će činiti po 1 predstavnik udruženja.
  • Izrada zakonodavnog-regulatornog predloga modela usklađenog sa potrebama i pozitivnom praksom u Srbiji.
  • Otvaranje javne debate na identifikovane teme u ovoj oblasti
  • Kampanja zastupanja u cilju usvajanja izabranog predloga regulatornog modela